۰ دیدگاه
|
۴ سال پیش

هیچ شغلی حقیر نیست
و هیچ شرافتی بالاتر از
داشتن شغل نیست!

Raees - 2017

شروع گفتگوی جدید