۰ دیدگاه
|
۲ سال پیش

میخواستم همه‌ کارهایم را بکنم
و سرِ فرصت به دنبال او بروم.
می‌خواستم اول
دنیا را عوض کنم،
کتاب‌ هايم را بنویسم،
اسم و رَسم به هم بزنم،
برنده شوم ،
و بعد با دست های پُر به دنبالش بروم، خبر نداشتم که

" عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند"

گلی ترقی

شروع گفتگوی جدید