۰ دیدگاه
|
۴ سال پیش

من تماشای تو می کردم و غافل بودم، کز تماشای تو خلقی به تماشای منند ...

هوشنگ ابتهاج

شروع گفتگوی جدید