۰ دیدگاه
|
۱ سال پیش

نیم عطری از گریبانش بدین روزم نشاند

آه اگر زان پیرهن بویی به‌ سامان بشنوم

شروع گفتگوی جدید